Svet-Stranek.cz
piamente
CHRÁMOVÝ SBOR FARNOSTÍ TÁBOR A KLOKOTY

Historie sboru:piamente

Historie sboru

Táborský chrámový sbor má dlouholetou historii.
Z archivních materiálů Děkanství, Městského archivu a pamětníků se podařilo zjistit prvního zapsaného ředitele kůru, varhaníka a dirigenta chrámového sboru, kterým byl pan František Batal.
Dne 22. února 1884 byl vybrán z pěti kandidátů ředitelem kůru pan František Mathy a působil od 01.04.1884 do roku 1933. Hrál nejenom v Táboře, ale i na Klokotech. Za jeho působení se uvádí, že „z kůru se ozývala nebeská hudba" především o svátcích a slavnostech, zpěv byl doprovázen i orchestrem. Děkan P. Ladkammer vydal "osvědčení čj. 106 ze dne 18.03.1891: "Táborská duchovní správa dosvědčuje, že pan František Mathy, katolík, rodem z Prahy, co ředitel kůru při kostelích na osadě Táborské, ustanovený dne 01.04.1844 povinnosti své vždy svědomitě plnil, o zvelebení kostelní hudby a zpěvu dle možnosti se staral, a při tom co do mravů zcela bezúhonný život vedl. Týž se protož dotyčným duchovním správám a patronátním úřadům nejvřeleji doporoučí". V roce 1898 založil pro Děkanský kostel pan Mathy sbor vokalistů chlapců a dívek, který měl od 14 do 24 členů. V poznámce je uvedeno, že ředitel kůru pan Mathy pobíral 300 zlatých ročně. Bydlel na Klokotech, kde také 18.03. 1933 zemřel.
Např. na paměť 10. výročí úmrtí pana Mathyho se konal v táborském chrámu dne 16.04.1943 od 11:30 do 12:30 hod. duchovní koncert s programem:
1. J.S.Bach Preludium - varhany
2. F.Mathy Ave Maria - soprán, housle, varhany
3. L.Boccerini Adagio z B dur koncertu - violoncello, varhany
4. F.Schubert Prechiera - violoncello, varhany
5. F.Mathy Ave Regina coelorum - soprán, tenor, varhany
6. J.Tartini Sonata g moll moderato - housle, varhany
7. M.Bruch Fantasie - housle, varhany
8. M. Reger Melodia - varhany
9. F. Mathy Regina coeli - smíšený sbor, varhany
10. B.Halouska Fantasie na chorál "Vstalť jest této chvíle" - varhany.[I]
Účinkující: A. Halousková - soprán, F. Šťástka - tenor, K. Korecký - housle, O. Mříhlad - violoncello, chrámový sbor, B. Halouska - varhany.
Táborský kůr měl i šlapače varhan (kalkanta). Tuto čestnou funkci vykonával v roce 1885 pan Alois Zeman, v roce 1888 pan Karel Šanda, povoláním krejčí s platem 8 zlatých.
V roce 1887 chrámový zpěv v táborském kostele vedla Farní Cyrilská jednota pod řízením pana Karla Konráda a obdržela 55 zlatých a 95 grošů.

Od roku 1929 do 1946 byl ředitelem kůru prof. Bohumír Halouska, který také vedl chrámový sbor a orchestr. Na kůru často zpívala i jeho manželka.

Další regenschori byl pan Josef Hart, absolvent pražské konservatoře, rodák z Pohledu u Havlíčkova Brodu, v letech 1946 až 1989. Jako dirigent sboru a orchestru s ním nejdříve spolupracoval pan Josef Mikeš. Po roce 1950 dirigoval pan Josef Hart a na varhany hrál prim. Mudr. Jiří Hrdlička až do roku 1963, kdy pro nemoc skončil. Jeho nástupcem byl pan Ladislav Šotek, který s panem Hartem spolupracoval od roku 1957 až do jeho odchodu. Smíšený sbor měl cca 40 členů, např. v roce 1953 bylo 14 sopránů, 12 altů, 7 tenorů a 8 basů.

Sbor zpíval v Táboře o velkých svátcích a význačných bohoslužbách a na Klokotech především o hlavní pouti, svátku Božího Těla a dalších slavnostech. V té době byly uváděny Brixiho, Brucknera, Fibicha Händla, Horáka, Picky, Ryby, a dalších skladatelů. ale také vlastní tvorba pana Harta.

Vlivem omezování církve docházelo ke znemožňování náboru nových členů, zejména z řad učitelů a inteligence. Sbor postupně upadal, ke konci působení pana Harta zpívalo kolem 10ti starších osob a sbor téměř zanikl.

Poutní kostel Panny Marie na Klokotech byl až do ustanovení klokotské farnosti tj. 01.11.1995 expositurou táborského děkanství. Vlastní chrámový sbor zpíval za kongregace Těšitelů Božského Srdce Páně, cca od roku 1936 do roku1950, kdy byla činnost řeholních řádů násilně ukončena a tím skončila činnost sboru. Sbor vedl pan Miroslav Paták .

Traduje se, že klokotské varhany hrál i skladatel, mistr Antonín Dvořák (*1841,
+1904) . Tato domněnka se zdá být věrohodná i podle návštěv, které v Táboře mistr Dvořák vykonal. Byl přítelem ing. Františka Bolecha, profesora na táborské vysoké zemědělské škole, výborného muzikanta a prvního dirigenta táborského orchestru Bolech, který nese i jeho jmého. Vypráví se, že při jedné návštěvě si zašli společně na pivo, které měl mistr rád, do hotelu Znamenáček majitele pana Bedřicha Amorta (*1856, +1916, pohřben na klokotském hřbitově). Pan hostinský měl v sálu „hrací stroj“ a často bavil hosty tím, že za něj zasedl a „margíroval“ jak hraje právě přehrávanou skladbu. Mezi skladbami byli i Slovanské tance. Když tóny dozněly a on tím skončil i „svou produkci“, šel sálem a zdravil hosty. U stolu, kde seděl ing. Bolech s nenápadným mistrem Dvořákem se zastavil, poklepal mu na rameno a pravil: „Strejc to byla ale muzika“ a odešel. Pan Bolech šel za majitelem a ptal se ho, jestli ví, komu tu poznámku řekl. On odpověděl, no to netuším, já toho pána vůbec neznám. Když se dozvěděl kdo to je, „padal do mdlob“ celá bledý se šel omluvit. Mistr Dvořák jej vyslechl a skromně odpověděl : „Ale pane majitel, vždyť se vůbec nic nestalo, máte tady dobré pivo a proto jsem k Vám přišel“.
Táborský symfonický orchestr založil roku 1877 Judr. Karel Nedbal *1836 +1889, jeho syn byl hudební skladatel Oskar Nedbal, *1874 v Táboře +1930. Mistr Dvořák se zúčastnil při další návštěvě roku 1879 i koncertu orchestru Bolech v táborském divadle, kde byly provedeny Slovanské tance.

Obraz sv. Cecilie, který je na klokotském kůru, darovala po smrti pana Vladimíra Skopka, majitele táborské varhanářské firmy a stavitele klokotských varhan, jeho setra Klára provdaná Pírková. Rám obrazu utvořila z chlebové střídky manželka ing. Františka Bolecha. Fotofrafii obrazu je možné vidět zde na stránce Tábor a Klokoty .

Po odchodu pana Harta již varhaníci nejsou zaměstnanci Děkanství. Neprve vedla kůr krátce do roku 1990 ing. Marie Procházková s manželem. Od roku 1990 zajišťuje chrámovou hudbu v obou farnostech, tj. Tábor i Klokoty pan Ladislav Šotek za pomoci dalších varhaníků (Boučková Helena,Novotná Blanka, ing. Procházková Marie, Šotek Ondřej, ing. Marie Sovová , roz. Šotková).

Současný Táborský chrámový sbor působí v obou táborských farnostech a účinkuje i mimo Tábor.
V roce 1985 byl prakticky nově založen, protože z původního sboru zbylo jen 5 členů.
Sbor má dnes cca 35 členů.
Od roku 1945 do roku 1985 Hart Josef
Od roku 1985 do prosince 2002 jej vedl pan Zdeněk Nekl,
Od roku 2003 do 2008 vedl sbor Pavel Menhart z Posádkové hudby Tábor.
Od roku 2009 sbor vede Helena Boučková, učitelka Základní umělecké školy v Táboře.

Přehled varhaníků táborského a klokotského kostela.
Tábor a Klokoty byly až do roku 1995 jedna farnost, Klokoty byly táborská expositura. Proto také táborský regenschori hrál většinou u obou kostelů. Varhanickou službu zajištovali dále pomocí výpomocných varhaníků. Z dochovaných pramenů se podařilo zjistit tyto varhaníky:
Táborští regenschori :
František Enderle (+ 1883)
Mathy František 01.04. 1884 do 1929 (+18. 03. 1933).
Halouska Bohumír 1929 –1946
Hart Josef 1946 –1990, (+ 1991)
Procházková Marie ing 1990
Šotek Ladislav 1991 - dosud, od roku 1985 i stálý klokotský varhaník

Výpomocní varhaníci :
Boučková Helena - dosud
Dohnal Kornelius ( + 1965)
Hrdlička Jiří Mudr (+1965)
Jelínek Oldřich - 1992 - 2016
Křehký Klokoty 1943 – 1945
Novák
Novotná Blanka 2015 - dosud
Svatek Zdeněk
Štrambach Karel (kolem roku 1960)
Sestra Pavlína Pytlíčková, premonstrátka z táborského Květova domu
Sestra Justína, řadová sestra Vincentka do roku 1975
Paták Miloslav 1945 -1952 klokotský varhaník (+1980)
Procházka Josef - 08.08 1949 do 05.1964)
Procházková Marie ing. - dosud
Sovová Marie ing., - dosud
Šotek Ladislav 1957 - 1985
Šotek Ondřej - dosud
Vlček František, Sezimovo Ústí a Klokoty, 1964 - + 03.08.1985.


.
návštěvníků stránky
celkem50 733
tento týden6
dnes6